Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI

„PlateWithMate”


§1 Postanowienia ogóle oraz definicje


1.Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji „PlateWithMate”
administrowanej i prowadzonej przez MateApp sp.z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie
(00-517) przy ul. Marszałkowska 80.
2. Aplikacja „PlateWithMate”stanowi własność Operatora. Operator jest uprawniony do
dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Aplikacji, w całości
lub w części. Nazwa Aplikacji, logo, zasady działania Aplikacji, wszystkie jego elementy
graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy
danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631),
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t. j. z dnia 17 września 2013
r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr
128, poz. 1402) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów
wspólnotowych.
3. Korzystając z Aplikacji Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu i Polityki
Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności przez
Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z Aplikacji.
4.W ramach Regulaminu stosowane będą następujące terminy:
a)Aplikacja – aplikacja mobilna „PlateWithMate” pozwalająca na znalezienie osoby do
wspólnego spożycia posiłku w dowolnym miejscu na świecie,
b)Operator – MateApp sp.z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie (00-517) przy ul.
Marszałkowska 80, adres e-mail: biuro@platewithmate.com - podmiot administrujący i
prowadzący Aplikację,
c)Konto – konto Użytkownika założone w ramach Aplikacji, zbiór usług świadczonych przez
Operatora w Aplikacji wraz z
indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może
korzystać z Aplikacji,
d)Usługa – usługa lub usługi świadczone w Aplikacji przez Operatora za zasadach określonych w
Regulaminie,
e)Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Aplikacji lub z
usług świadczonych w Aplikacji przez Operatora – która zaakceptowała niniejszy Regulamin i
Politykę Prywatności. Użytkownicy powinni informować Operatora o wszelkich treściach lub
wypowiedziach noszących znamiona naruszenia Regulaminu. Użytkownik wprowadzając
Aplikacji jakiekolwiek informacje lub treści zgadza się na ich wykorzystywanie przez
Operatora w Aplikacji w sposób bezpłatny, niewyłączny, z możliwością udostępniania tych
treści innym osobom,


§2 Warunki techniczne


1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Usług, w tym skutecznego
zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
a) Posiadanie aktywnego konta na portalu społecznościowym Facebook lub Google lub poczty
elektronicznej (email),
b) posiadanie urządzenia z systemem Android lub iOS pozwalających na korzystanie z zasobów
sieci Internet oraz zainstalowanie Aplikacji,
2. W ramach Aplikacji zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków
bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących
procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
3. Operator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz
treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i
technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w
tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy
przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
4. Operator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej
korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone
dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego
oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez
osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Operator zaleca stosowanie
przez Użytkowników z programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w
sieci Internet.
§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1.Warunkiem korzystania z Usług przez Użytkownika jest zarejestrowanie się i założenie Konta.
2.Korzystający z Aplikacji Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu i Polityki
Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności przez
Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z Aplikacji.
3.Rejestracja w Aplikacji wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką prywatności i ich
akceptacji. W ramach Usług, Operator udziela Użytkownikom dostępu do Aplikacji i zobowiązuje
się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów.


§4 Rejestracja Konta przez Użytkowników


1. W celu skorzystania z Usługi Konta i osiągnięcia statusu Użytkownika, osoba fizyczna lub prawna
powinna (pod rygorem niemożności udostępnienia Konta):
a. założyć Konto poprzez zalogowanie się do serwisu społecznościowego Facebook lub Google,
b. lub założyć Konto poprzez podanie następujących prawidłowych i kompletnych danych w
formularzu rejestracyjnym:
i.nazwa Użytkownika,
ii.płeć,
iii.data urodzenia,
iv.adres e-mail,
v.hasło dostępowe do Konta,
c. zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,
d. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz innych elementów, co do których
Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany,
2. Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola,
których wypełnienie będzie dobrowolne.
3. W momencie poprawnego przesłania formularza rejestracyjnego zawarta zostaje umowa
świadczenia Usługi Konta, a Operator rozpoczyna świadczenie Usługi Konta.
4. Operator może odmówić rejestracji Konta i nadania statusu Użytkownika, w przypadku gdy
podane w czasie zakładania Konta dane są niekompletne, nieprawdziwe lub też potencjalny
Użytkownik nie był uprawniony do ich podania.
5. W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych,
Operator może uzależnić rejestrację Konta od przedstawienia przez potencjalnego Użytkownika
dokumentów ich potwierdzających.
6. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę świadczenia Usługi Konta.
7. Dostęp do Aplikacji lub korzystanie z niej mogą być zabronione konkurentom Operatora oraz
osobom, którym wcześniej zabroniono dostępu do Konta lub Aplikacji.


§5 Dane osobowe


1. Celem poinformowania Użytkowników o sposobie, celu i innych istotnych elementach
przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności,
znajdującą się na stronie internetowej www.platewithmate.com


§6 Reklamacje


1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z
funkcjonowaniem Aplikacji, a także wykonaniem usług przez Operatora.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora lub w formie
pisemnej na adres Operatora.
3. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w
reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany
w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu
rejestracyjnym.


§7 Usunięcie Konta


1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez Operatora na Aplikacji zawarta
pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Użytkownik
samodzielnie usunie Konto poprzez Aplikację lub w przypadku o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
2. Operator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy:
a. naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu lub, w związku z korzystaniem z
Aplikacji, naruszy obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie
zaprzestanie dalszych naruszeń.
b. Użytkownik skierował żądanie usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail
zawierającej w treści takie żądanie na adres e-mail Operatora. Żądanie usunięcia Konta
jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy wiążącej Użytkownika
z Operatorem.
3. O fakcie wypowiedzenia umowy zgodnie z pkt. 2 powyżej Użytkownik zostanie poinformowany
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail, który został podał w formularzu
rejestracyjnym Konta.


§8 Odpowiedzialność


1. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić
dostęp do Aplikacji innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających
funkcjonowanie Aplikacji oraz świadczonych w jej ramach usług i zawierania umów drogą
elektroniczną.
2. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z Usług w ramach i w celu wspierania
działalności przestępczej (sprzecznej z przepisami prawa karnego i międzynarodowego),
działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności nie będzie
umieszczał chatu (skryptu chatu) na stronach www, których treści są sprzeczne z prawem.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika i osób trzecich polegające
na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu
materiałów umieszczonych w Aplikacji.
4. Użytkownik wyraża zgodę, że korzysta z Aplikacji na własną odpowiedzialność. Operator,
jego oddziały, pracownicy, agenci, osoby trzecie zapewniające dane treści, osoby trzecie
świadczące dane usługi nie gwarantują, że użytkowanie Aplikacji nie zostanie zakłócone
oraz nie będzie zawierało żadnych błędów. Nie udzielają oni również gwarancji dotyczących
osiągnięcia spodziewanych rezultatów w wyniku korzystania z Aplikacji oraz dokładności,
wiarygodności i treści jakiejkolwiek informacji, usługi oraz produktów zapewnionych przez
Aplikację lub współpracujące strony internetowe.
5. Aplikacja jest oparta na zasadzie „as is” (tak jak jest), bez jakichkolwiek gwarancji,
wyraźnych lub domniemanych, zawierających ale nie ograniczonych do: gwarancji, tytułu
lub domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu,
innych niż gwarancje, które są dorozumiane i niemożliwe do wykluczenia, ograniczenia lub
modyfikacji na mocy przepisów znajdujących zastosowanie do niniejszego Regulaminu.
6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku
Operator lub jego przyszłe spółki dominujące lub zależne nie będą ponosić
odpowiedzialności za szkody osobiste, szkody materialne, utracone zyski, koszty zastępstwa
towarów lub usług, utratę danych, utratę reputacji, przerwy w pracy, awarię komputera lub
sprzętu lub technologii, wadliwe działanie lub jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie,
szczególne, przypadkowe, wynikowe, odszkodowawcze lub karne straty w oparciu o wszelkie
działania wynikające z korzystania ze stron internetowych lub wszelkie domniemane braki w
działaniu, błędach, pominięciach, przerwaniu, usunięciu, wadach lub opóźnieniu w
obsłudze, działaniu lub transmisji na stronach internetowych lub jakiegokolwiek
domniemanego wirusa komputerowego, awarii linii komunikacyjnej, kradzieży lub
zniszczenia mienia i/lub nieupoważnionego dostępu, zmiany lub używania lub zamieszczania
jakichkolwiek zapisów, zawartości lub technologii stosowanych do i na stronach
internetowych. Użytkownik zgadza się, że ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie
niezależnie od tego, czy takie zarzuty dotyczą naruszenia umowy, niedozwolonego
zachowania, zaniedbania lub innej przyczyny, niezależnie od podstawy roszczenia, a nawet
jeśli Operator, spółki dominujące lub zależne zostały poinformowane o możliwości takiej
utraty lub uszkodzenia. Bez ograniczenia ogólności powyższego, Użytkownik wyraźnie
przyznaje, że Operator lub przyszłe spółki dominujące lub zależne nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek faktyczne lub domniemane zniesławienie, obraźliwe lub
nielegalne zachowanie innych użytkowników stron internetowych lub innych osób trzecich.
7. Operator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp lub użycie
jakichkolwiek danych Użytkownika umożliwiających jego zidentyfikowanie. Poprzez
przystąpienie do używania Aplikacji, Użytkownik oznajmia, że zapoznał się i wyraża zgodę
na zrzeczenie się takiej odpowiedzialności. Jeśli nie wyraża takiej zgody, nie powinien on
korzystać z Aplikacji.
8. Jeśli stosowane prawo nie zezwala na zastosowanie w całości lub w części powyższego
ograniczenia odpowiedzialności, ograniczenia będą miały zastosowanie w stosunku do
Użytkownika tylko w zakresie dozwolonym przez przepisy znajdujące zastosowanie.


§9 Postanowienia końcowe


1. Regulamin może ulegać zmianie, o czym Operator będzie z wyprzedzeniem informować. Jeżeli
Użytkownik będzie chciał wówczas zaprzestać korzystania z Usług, będzie mógł zrobić to w
terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Kontynuowanie
korzystania z Usług po zmianie Regulaminu będzie oznaczało, że Użytkownik wyraża zgodę na
zmianę.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem
lub Usługami poddane są pod rozstrzygniecie polskiego sądu powszechnego, miejscowo
właściwego dla siedziby Operatora. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania dla
Użytkowników będących konsumentami.
3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie
wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
4. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 25 września 2017 roku.
5. Aktualna wersja Regulaminu jest możliwa do pobrania także w formacie PDF pod adresem:
www.platewithmate.com

Close Menu